Jak poskytovat náhradní plnění?

Podmínkou pro poskytování náhradního plnění je fakt, že Vaše společnost zaměstnávala v předchozím roce a nadále zaměstnává přes 50% osob se zdravotním postižením, nebo jste osoba samostatně výdělečně činná, se zdraotním postižením a nezaměstnáváte jiné zaměstnance.

Náhradní plnění lze poskytovat formou dodávání služeb či výrobků či plněním zakázek zadaných odběratelem.

Pokud jste společnost, která loni i letos zaměstnává víc než 50% OZP, je nutné zohlednit tuto skutečnost na základě průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. Zaměstnanec s těžkým zdravotním postižením se započítává třikrát; pro účely poskytování náhradního plnění je však započítáván pouze jednou, nikoliv třikrát jako dříve.

Nové předpisy

Novela zákona o zaměstnanosti přinesla změny zvláště pro poskytovatele náhradního plnění a pro osoby se zdravotním postižením, kterým byly zkráceny sociální dávky (např. na kompenzační pomůcky) a které již nemohou žádat status osoby zdravotně znevýhodněné a pro účely zaměstnanosti jsou vedeni jako osoby se zdravotním postižením (OZP) v prvním až třetím stupni postižení.

Časté dotazy na téma náhradní plnění

Náhradní plnění 2012 - Povinnosti poskytovatelů

Evidence odběratelů a objemu poskytnutého náhradního plnění

Coby poskytovatel náhradního plnění musíte od 1. 1. 2012 vést evidenci o svých odběratelích a zakázkách. Je nutné, abyste v této evidenci vedli identifikační údaje odběratele, objem, resp. cenu služeb či výrobků nebo zadaných zakázek. Cenu uvádějte vždy bez daně z přidané hodnoty. Tato evidence může být podrobena kontrole stran úřadu práce, proto není radno ji podceňovat. 

Limit náhradního pnění

Náhradní plnění může být dle nového předpisu poskytnuto tehdy, je-li dodržen limit objemu poskytování náhradního plnění. V praxi to znamená, že můžete dodávat služby a výrobky či plnit zakázky v rámci náhradního plnění pouze do výše 36tinásobku průměrné měsíční mzdy. Tu ovšem stanovuje MPSV až koncem roku na základě Českého statistického úřadu, který vypočítává průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství za I. až III. čtrvtletí daného roku. Prozatím můžeme vycházet z průměrné mzdy roku 2011, která činila 23 726 Kč. Tedy náhradní plnění můžete poskytovat do výše 854 136 Kč za každou svou zaměstnanou a přepočtenou osobu se zdravotním postižením.