Legislativa

Náhradní plnění nově upravuje novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a Vyhláška 518/2004 Sb., kterou se novela zákona o zaměstnanosti provádí. Zmíněné zákonné předpisy platí od 1. 1. 2012.

Náhradním plněním, resp. způsoby plnění povinného podílu se zabývají § 81 - § 85 uvedeného zákona.

Povinný podíl mají za povinnost splnit všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnavají více než 25 zaměstnanců. Platí to jak pro soukromé společnosti, tak pro státní organizace. 

Předpis spočívá v tom, že titio zaměstnavatelé mají zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením, a sice v minimálním podílu 4% k celkovému průměrnému přepočtenému zaměstnanců.

Časté otázky na téma náhradní plnění

Plnění povinného podílu

Splnit povinný podíl lze následujícími 3 způsoby, ale také i jejich vzájemnou kombinací.

  • přímým zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (OZP) v pracovním poměru
  • tzv. náhradním plněním - tj. odběrem služeb či výrobků od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, či zdaáváním zakázek těmto zaměstnavatelům; tyto formy lze uskutečnit také od OSVČ se zdravotním postižením, které však nezaměstnávají další zaměstnance.
  • finančním odvodem do státního rozpočtu

Sankce za nesplnění povinného podílu může být až ve výši 1 000 000 Kč.

Výše odběru náhradního plnění

Objem odběru náhradního plnění za 1 přepočtenou OZP je dán 7násobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém vznikla povinnost zaměstnávání OZP. Tato mzda bude známa koncem roku 2012.

(V roce 2011 činila tato průměrná mzda 23 726 Kč, proto lze usoudit, že výše odběru náhradního plnění se v roce 2012 bude pohybovat cca u částky 166 082 Kč za každou přepočtenou OZP, kterou nemáte ve svém zaměstnaneckém poměru.)

Výše finančního odvodu státu

Odvod státu za 1 přepočtenou OZP v povinném podílu činí 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém vznikla povinnost zaměstnávání OZP.

(V roce 2011 činila tatot průměrná mzda 23 726 Kč, proto lze usoudit, že výše finančního odvodu do státního rozpočtu se v roce 2012 bude pohybovat cca u částky 59 315 Kč za každou přepočtenou OZP, kterou nemáte ve svém zaměstnaneckém poměru.)

Limit náhradního plnění

Poskytovatel náhradního plnění může dodávat výrobky a služby či plnit zakázky pro odběratele náhradního podílu pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého svého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. Tedy do výše 1 333 692 Kč za jednu svou zaměstnanou OZP.

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců rozhoduje o celkovém počtu zaměstnanců a celkovém počtu zaměstnanců se zdravotním postižením v povinném podílu.

Výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců 

Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, způsob naplnění celkové výše 
poskytovaných výrobků a služeb nebo poskytovaných zakázek a způsob výpočtu plnění povinného podílu stanovuje Vyhláška č. 518/2004 Sb. ve Čtrvté části v § 15- 20.

Aktuální znění Vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí novelizovaný zákon o zaměstnanosti - platnost od 1. 1. 2012

Termín oznámení plnění povinného podílu

Způsob, jakým plníte náhradní plnění, musíte předložit v dokumentaci místně příslušnému úřadu práce nejpozději do 15. února následujícího roku. V dokumentaci uvádíte, kolik jste zaměstnávali OZP, případně jakým způsobem a od koho jste odebírali náhradní plnění, případně do tohoto data musíte prostřednictvím úřadu práce zaplatit finanční odvod. 

Aktuální znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - platnost od 1. 1. 2012