Náhradní plnění

Pokud zaměstnávání OZP představuje pro Vaši firmu provozní potíže a komplikace, náhradní plnění povinného podílu je optimálním řešením.

aktualizováno 19.1.2023 


Kalkulačka pro výpočet náhradního plnění zde


Výhody čerpání náhradního plnění
Náhradním plněním:

 • splníte svou zákonnou povinnost zaměstnávání OZP, tj. povinný podíl
 • podpoříte zaměstnavatele s nadpolovičním podílem zaměstnanců se zdravotním postižením v zajištění dobrých pracovních podmínek pro tyto handicapované občany
 • docílíte úspory na výdajích, které byste jinak museli odvést do státního rozpočtu
 • můžete využít praktické výrobky a služby, které zajistí chod a provoz Vašeho pracoviště
 • optimalizujte své firemní náklady

Náhradní plnění a změny platné od 1. 1. 2012

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Povinnost zaměstnávání OZP a invalidních důchodců dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81-84, se plní:

 • Zaměstnáváním osob se zdravotním postižením
 • Odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům, nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám

Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné,  pro účely splnění povinnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, mohou poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty.

Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, způsob naplnění celkové výše poskytovaných výrobků a služeb nebo poskytovaných zakázek a způsob výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

 • Odvodem do státního rozpočtu

Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů. Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku prostřednictvím Úřadu práce.

Vymáhání odvodu do státního rozpočtu vykonává místně příslušný celní úřad podle sídla zaměstnavatele.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Fyzickým osobám se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Osobami se zdravotním postižením jsou osoby, které jsou :

 • Orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními – „osoby s těžším zdravotním postižením“
 • Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními
 • Rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými  „osoby zdravotně znevýhodněné“

Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení.

Změny při zaměstnávání osob se zdravotním postižením od 1.1.2012

 • příspěvek je poskytován pouze na ty zaměstnance, kteří pracují na pracovních místech vymezených nebo zřízených na základě dohody s Úřadem práce ČR jako chráněná pracovní místa a jeho výše činí měsíčně 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů na tyto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč
 • zavádí se finanční spoluúčast zaměstnavatele na vynaložených mzdových nákladech při zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, a to z důvodu zamezení zneužívání příspěvku na podporu zaměstnání OZP
 • dochází ke sjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného pracovního místa, což povede ke zjednodušení dosavadní právní úpravy a také ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů – v podstatě se jedná o totožné nástroje, jejichž prostřednictvím se vytváří pracovní místa pro OZP
 • maximální částka příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa se od 1. 1. 2012 stanovuje na 48 000 Kč ročně

Časté otázky na téma náhradní plnění